دلتنگم و با هيچكسم ميل سخن نيست.
+  یکشنبه پنجم مرداد 1393 22:4  صـُبحی سلیـمی